Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU W INT
WPROWADZONY W DNIU 17.01.2024 r. 

W tym dokumencie zapisaliśmy zasady (warunki) współpracy z naszymi Klientami. Dalej nazywamy go Regulaminem.
W Regulaminie z określenia „my” lub Wynajmujący korzystamy, kiedy mamy na myśli nas, czyli INT Sp. z o.o. Określenie „Klient” bądź „Państwo” lub Najemca dotyczy osoby, lub podmiotu wynajmującego u nas samochody. Pozostałe pojęcia używane w niniejszym dokumencie są wyjaśnione w słowniku umieszczonym na końcu tego Regulaminu.

Cennik

Cennik naszych usług i opłat dodatkowych w formacie PDF

Oświadczenie

Oświadczenie do ubezpieczyciela na wypadek kolizji w formacie PDF

Umowa

Przykładowa umowa najmu sprzętu w formacie PDF

 • JAKIE ŚWIADCZYMY USŁUGI?
 1. Zawieramy z naszymi Klientami umowy najmu sprzętu (Umowa Najmu), jako strona wynajmująca.
 2. Szczegółowy zakres usług, jakie dla Państwa świadczymy, uzależniony jest od wybranego przez Państwa zestawu świadczeń, z usług dostępnych w ramach szerokiej oferty najmu sprzętu INT Sp. z o.o.
 • KIEDY STOSUJEMY REGULAMIN?
 1. Regulamin stosujemy w relacjach pomiędzy Klientem, jako Najemcą i nami do Umów Najmu – niezależnie od tego, w jaki sposób Państwo zawarli z nami tę umowę.
 2. Regulamin stosujemy wraz z następującym Załącznikiem — Tabelą Opłat, stanowiącym — w jego aktualnej wersji — integralną część Regulaminu.
 • ZAMÓWIENIE, CZYLI REZERWACJA SAMOCHODU
 1. Zawarcie Umowy Najmu może być poprzedzone zamówieniem (rezerwacją) pojazdu dokonanym przez Najemcę.
 2. Zamówienie pojazdu wymaga formy dokumentowej. Za takie uważa się zamówienie dokonane:
  1. kanałami zdalnymi udostępnionymi przez Wynajmującego np. telefonicznie, czatem, za pośrednictwem serwisu internetowego www.int.eu;
  2. w siedzibie lub w jednym z oddziałów Wynajmującego;
  3. u Pośrednika lub Brokera, zatwierdzonego przez Wynajmującego;
  4. za pośrednictwem Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub firmy Assistance, zatwierdzonego przez Wynajmującego.
 3. Zamówienie uwzględnia stawki opłat za najem w poszczególnych klasach pojazdów, świadczone usługi oraz wyposażenie dodatkowe ustalone na dzień złożenia zamówienia.
 4. Zamówienie (rezerwacja) zawsze zostaje potwierdzona przez Wynajmującego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na podane w rezerwacji dane Najemcy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Najemcę. 
 5. Potwierdzając zamówienie (rezerwację) pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do podjęcia czynności logistycznych umożliwiających zawarcie Umowy Najmu z Najemcą. Zobowiązaniem Najemcy jest natomiast zawarcie Umowy Najmu na warunkach określonych potwierdzonym zamówieniem.
 6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Najemcy pojazdu zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem, Wynajmujący zachowuje prawo do dostarczenia innego pojazdu w tej samej klasie lub wyższej klasie, z tym zastrzeżeniem, że do rozliczenia czynszu najmu zostanie zastosowana stawka, zgodnie z którą Najemca dokonał zamówienia, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wynajmującego.
 • CZY MOŻLIWE JEST ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA SPRZĘTU?
 1. Najemca może w każdym momencie, przed terminem rozpoczęcia najmu odwołać zamówienie bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeżeli nastąpi to do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia najmu, z odwołaniem nie wiąże się obowiązek żadnej zapłaty (jest ono bezpłatne).
 2. W przypadku gdy odwołanie zamówienia nastąpiło w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia najmu, wówczas Najemca jest zobowiązany do zapłaty opłaty z tytułu rezerwacji pojazdu (Opłaty Rezerwacyjnej) w kwocie odpowiadającej czynszowi najmu zarezerwowanego pojazdu za jedną dobę.
 3. Obowiązek zapłaty ww. Opłaty Rezerwacyjnej powstaje także w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy Najmu, w terminie oznaczonym w zamówieniu jako rozpoczęcie najmu, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, w tym w szczególności sytuacji, gdy Najemca pomimo braku odwołania Zamówienia nie przystąpi do zawarcia Umowy Najmu. 
 4. Opłata Rezerwacyjna może być potrącana przez Wynajmującego z kwoty wpłacanej przez Najemcę przy zamówieniu samochodu bez konieczności składania przez Wynajmującego Najemcy dodatkowych oświadczeń o potrąceniu (nastąpi zwrot Najemcy wpłaconej kwoty pomniejszonej o wysokość ww. Opłaty Rezerwacyjnej).
 5. Najemca zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o zamiarze odwołania zamówienia telefonicznie pod numerem telefonu: +48 000 000 000 lub przez czat dostępny w serwisie internetowym www.int.eu, lub wysyłając wiadomość na adres e—mail biuro@int.eu, wskazując w wiadomości numer zamówienia. Za datę i godzinę przyjęcia odwołania zamówienia, przyjmuję się datę zarejestrowania rozmowy, w tym czat lub wiadomości e—mail w systemie Wynajmującego. 
 6. Wynajmujący niezwłocznie prześle Najemcy na podany przez Najemcę adres e—mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odwołaniu zamówienia.
 7. W przypadku odwołania zamówienia, gdy najem został opłacony, Wynajmujący zwraca Najemcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Najemcy o odwołaniu zamówienia, wszystkie dokonane przez niego płatności z ewentualnym potrąceniem Opłaty Rezerwacyjnej, jeżeli powstał obowiązek jej zapłaty. Zwrotu płatności Wynajmujący dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Najemcę użyte w pierwotnej transakcji.